Tržní řád

Sortiment zboží:

 
Povolené zboží:
 • jmelí, adventní věnce, vánoční aranže,
 • svíčky, svícny,
 • hračky, dárky a dárkové zboží,
 • vánoční ozdoby na stromeček, řetězy,
 • vánoční papírenské zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy,
 • knihy, vánoční pohledy,
 • purpura, prskavky, františky,  
 • adventní kalendáře, betlémy,
 • cukrovinky, perníky s vánoční tematikou, marcipán,
 • produkty z medu, medovina,
 • vánoční stromky umělé,
 • květiny sušené, řezané i umělé,
 • textilní zboží
 • vánoční svíčky elektrické, solné lampy,
 • sušené ovoce, ořechy všech druhů, pečené kaštany,
 • výrobky ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kamene,
 • plátěné ubrusy, prostírání s vánočními motivy,
 • prodej lahvových vín,
 • vánoční pečivo balené,
 • gastronomické speciality, bioprodukty a delikatesy,
 • keramika užitková i okrasná,
 • vyšívané, háčkované a paličkované výrobky,
 • výrobky uměleckých řemesel,
 • výtvarné práce,
 • šperky, umělecké sklo, bižuterie,
 • koření, čaj, káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů,
 • obrázky všech technik,
 • pletené rukavice, šály,
 • ovčí a beraní kožešiny a drobné výrobky z nich.
 • občerstvení (klobásy, grill, čaj, káva, grog, svařené víno, punč, atd.),
 
Prodejce je oprávněn prodávat pouze sortiment který nahlásil má jej napsán ve faktuře či ve smlouvě. 
Od každého sortimentu je povolen pouze jeden stánek, proto sortiment schvaluje pořadatel a 
bez předchozí dohody není možné sortiment nabízet.
 
Zakázaný sortiment:
 

Na jarmarcích není možné prodávat pyrotechniku, zbraně, jejich součásti a střelivo vymezené zákonem č.119 ze dne 8.3.2002, propagační materiály, , cigarety, second hand, pornografii a sexuálně založené pomůcky, zboží propagující fašismus, rasismus a xenofobii.

Prodejce rovněž nesmí nabízet zboží z vyhrazeného sortimentu a zboží které nemá povolené od pořadatele.

Veškeré nabízené zboží musí být z převážné  části vyrobeno v České republice.

 

Otevírací doba:

Prodejce je povinen zajistit, aby prodej na jemu poskytnutém prodejním místě probíhal v každý den pronájmu, s minimálním povinným časem prodeje od 9:00 do 21:00 hodin, prodej musí probíhat za každého počasí s výjimkou takových klimatických podmínek, které pro svou intenzitu prodej objektivně neumožňují, anebo jej umožňují s vyvinutím nepřiměřeného úsilí či nákladů, kterých nelze za daných okolností po prodejci spravedlivě požadovat.

V době konání trhu již není povoleno najíždět automobilem na plochu tržiště

 

Ostatní ujednání 

Prodejce je povinen udržovat poskytnuté prodejní místo a jeho bezprostřední okolí v čistotě a v souladu se zákonem o odpadech, neumisťovat na něj předměty, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek či životní prostředí, v případě znečištění bezodkladně toto na svůj náklad odstranit

Prodejce nesmí provozovat hudební produkci v době konání programu na hlavním podiu.

Prodejce nesmít na poskytnutém prodejním místě, popř. na zařízení města nacházejícím se na tomto místě nebo v jeho blízkosti ( dopravní značky, lavičky, květníky apod. ), žádné změny a žádným způsobem jej nepoškozovat ( např. vrtat, vytrhávat nebo jinak narušovat dlažbu ) a na taková zařízení neumisťovat plakáty nebo jiné reklamní prvky

 

Prodejce je povinen odkládat odpadní materiál vzniklý v souvislosti s činností podle této smlouvy pouze do nádob určených  pronajímatelem, zakázáno je odkládat tento odpad do odpadkových košů sloužících veřejnosti.

Prodejce je povinen  zajistit viditelné označení svého prodejního stánku a svého zboží dle platných živnostenskoprávních předpisů, zajistit přítomnost zodpovědné osoby po celou dobu prodeje.

Prodejce se  zavazuje zajistit svým nákladem výzdobu prodejního stánku nebo zařízení a dbát na estetickou kvalitu prodeje odpovídající charakteru trhu.

Prodejce nesmí používat topná tělesa a vlastnit příslušné revizní či jiné doklady o bezpečnosti týkající se elektrických zařízení a kabelů připojovaných ke zdroji el. energie zajištěnému pronajímatelem.

Prodejce je povinen po skončení pronájmu uvést poskytnuté prodejní místo do původního stavu a odklidit veškerý zde umístěný materiál či odpad ještě před jeho předáním pronajímateli

Prodejce je povinen  při své činnosti podle této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, předpisy požární ochrany, předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, živnostenskoprávní předpisy, předpisy o nakládání s odpady a další předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného pořádku, stejně jako povolení či jiná rozhodnutí na základě těchto předpisů příslušnými správními nebo jinými orgány

Prodejce je povinen umožnit pronajímateli nebo oprávněným osobám vystupujícím jeho jménem výkon kontroly dodržování povinností podle této smlouvy ze strany prodejce, včetně možnosti vstupu takových osob do prodejního zařízení